Alliance For democracy In Iran

Please have a look at my other weblog, Iran Democracy - http://irandemocray.blogspot.com/

IMPERIAL EMBLEM

IMPERIAL EMBLEM
PERSIA

Shahanshah Aryameher

S U N OF P E R S I A

Iranian Freedom Fighters UNITE

Friday, July 18, 2008

The Latest Article about Prince Reza Pahlavi's Talk in Toranto, Canada


« کارولين آلفانسو » ترجمه ای از مقاله خانم
مورخ 12 جولای، 2008 « گلوب و ميل » که در روزنامه
در کانادا انتشار يافته است
تاکيد فرزند شاه فقيد ايران:
"به ملت ايران کمک کنيد تا رژيم را تغيير دھند"
تورنتو – فرزند پادشاه فقيد ايران به غرب ھشدار داد که ديپلماسی و يا حملۀ نظامی، تخفيف دھندۀ تشنج ھا در ايران
نخواھد بود و افزود که فقط فاصلة زمانی کوتاھی برای تجھيز و پشتيبانی از خيزش ملی برعليه رژيم باقی مانده
است.آمده بود، « آيندۀ ايران » رضا پھلوی که ديروز به تورنتو برای سخنرانی در کنفرانسی بميزبانی انجمن غيرانتفاعی « گروگان » گفت: "لازم است غرب، ملت ايران را که به تعريف او « گلوب و ميل » طی مصاحبه ايی با روزنامه رژيم ھستند، با پشتيبانی معنوی و کمک ھای لازم در زمينة ارتباطات و ھمچنين قدری کمک ھای مالی حمايت و تجھيز نمايد".او گفت: "غرب بايد دريابد که گفتگو دربارة حقوق بشر، آزادی، حقوق زنان، با اين رژيم بمانند تجويز سيانور است. بنظر من، تنھا چيزی که رژيم را مجبور به تغيير روش خواھد نمود، ھويجی نيست که شما از بيرون برای آنان تکان می دھيد يا تھديد به حمله برای خنثی کردن امکانات نظامی اشان. بلکه بزرگترين وحشتی که خواب را از چشم سردمداران رژيم می ربايد، فقط وحشت از آن است که يک روز مردم در خيابان ھا برعليه آنان بپاخيزند". آقای پھلوی از زمانی که پدرايشان، محمد رضا شاه پھلوی که توسط آمريکا پشتيبانی می شد در انقلاب 1979 برکنارشد، به کشورش بازنگشته است و اکنون در مريلند زندگی می کند.ايشان که در بعضی از اوقات با عنوان شاھزادۀ سابق قلمداد می شوند، از موقعيت ممتاز خود در خارج از ايرانبرای فعاليت در زمينۀ حقوق بشر و آزادی در ايران استفاده کرده است. او شب گذشته در يک کنفرانس آخرھفته کهايرانيان فرھيخته برای تحليل پيرامون پيدا کردن راه حل ھايی در زمينه ھائی از قبيل بھداشت و صنعت نفت و غيره برای آيندۀ کشور گرد ھم آمده بودند، سخنرانی نمود.اظھار نظرھای آقای پھلوی در زمانی صورت گرفت که سپاه پاسداران، در ھفته گذشته، دست به آزمايش موشکھايی زده بود که يک نوع از آنھا، به گفتة آنان توانائی دسترسی به اسرائيل را دارا می باشد. اين آزمايشات، با عث ايجاد و افزايش اعتراضات بين المللی شده است. مقامات دولت بوش می گويند که اگر ديپلماسی نتواند در حل بحران کنونی کاربردی داشته باشد، گزينۀ نظامی را کنار نگذارده اند و در اين راستا، اسراييل سوگند خورده است که مانع تبديل ايران به يک قدرت اتمی گردد.آقای پھلوی گفت که ھدف رژيم و دولت احمدی نژاد يک بازی وقت کشی می باشد و بس. تا بتوانند با استفاده از زمان بيشتر به بمب اتمی دست يابند. او گفت دنيای خارج بايد از اين فرصت موجود برای تجھيز مردم ايران و فعال ساختن آنان استفاده کند. ھمچنين در ادامه اين مصاحبه که در محل ھتل اقامتشان در تورنتو صورت گرفت گفتند: "فقط زمان کوتاھی باقی مانده است تا اينکه کارھا به ابعاد زشت و ناجوری تبديل نشوند و اين يک جنايت عظيم تاريخی برای بشريت و کره زمين خواھد بود، اگر جامعۀ جھانی به اين گزينه مردمی در ايران شانس لازم را ندھد. زيرا بعدا بسيار ديرخواھد بود در جھان « تروريسم و متجاوز » ايشان در ادامه گفتارشان گفتند که به خاطر عملکرد نظام فعلی، نام ايران ھمرديف شناخته شده است. او که مشوق روش ھای بدور از خشونت از قبيل نافرمانی مدنی است، سياستمداران را به منظور ياری رساندن به حرکتی که منتج به تغييرات اساسی در ايران گردد، تشويق نموده و می نمايد. پاشنۀ آشيل اين رژيم مطمئنا بدست گرفتن اسلحه، درگيری و جنگ ھای چندين ساله نمی باشد. بلکه بايد شرايطی را » به وجود آورد تا با پشتيبانی شما ملت ايران آزادی خود را بازيابد. شما آنجا برای ديکته کردن راه حل و يا ديکته «. کردن يک سرانجام نھائی به ملت ايران نيستيد. بلکه بايد بگذاريد ملت ايران تصميم خودشان را بگيرند


Help Iranian People Change Government, Shah's Son Urges
Globe & Mail - Caroline Alphonse - Saturday, July 12th, 2008

TORONTO -- The son of the deposed Shah of Iran warned that Western diplomacy or military intervention will not ease the tensions in Iran, and said there is a small window of time to empower the country's citizens to rise up against the government.In Toronto yesterday to speak at a conference sponsored by the non-profit Iran Future Association, Reza Pahlavi said in an interview with The Globe and Mail the West needs to provide the Iranian people, whom he describes as "hostages" under the current regime, with moral support, communications assistance and a bit of financial help."You have to understand that with this regime, when they hear about human rights, when they hear about democracy, when they hear about women's rights, everything like that to them is like cyanide," he said."In my opinion, the only thing that will force the regime to change its behaviour is not any carrot you're dangling from the outside or any threat to strike them with weapons to neutralize their military capabilities. The biggest fear over which [the leaders] lose sleep overnight is the fear that one day the people on the street will rise against them."Mr. Pahlavi has not returned to Iran since his father, the U.S.-backed Shah Mohammad Reza Pahlavi, was toppled in the 1979 Iranian revolution. The son currently lives in Maryland.Sometimes referred to as the former Prince, Mr. Pahlavi has used his high-profile status abroad to campaign for human rights and democracy in Iran. He spoke last night at a weekend conference that has brought together Iranian scholars to analyze solutions for the country's future, whether in health care or in the oil industry.Mr. Pahlavi's comments came as Iran's Revolutionary Guards this week test-fired missiles, including one that it says could reach Israel. The tests have raised fears and provoked international condemnation. Bush administration officials say they have not ruled out military options if diplomacy fails, and Israel has sworn to prevent Iran from emerging as a nuclear-armed power.Mr. Pahlavi said the regime of President Mahmoud Ahmadinejad is playing a delay game, using the time to develop bombs. He said the outside world should use this period to support the Iranian people in becoming proactive."There's a short window of time before it really gets ugly," he said in the interview at a Toronto hotel. "It would be historically criminal, criminal for the future of our planet if the world community doesn't give this process a chance, because by then it would too late." In recent years, he said, Iran has become synonymous with "terrorism" and "aggression" because of the current regime. He is an advocate of non-violent civil disobedience and has lobbied politicians to help lead a movement for change."The Achilles heel of this regime is certainly not by taking up arms and fighting them in decades-long wars and conflicts. Let [the Iranian people] gain back their freedom with your support. You're not there to dictate to them a solution. You're not there to dictate to them an outcome. Let them make their own decision

No comments: