Alliance For democracy In Iran

Please have a look at my other weblog, Iran Democracy - http://irandemocray.blogspot.com/

IMPERIAL EMBLEM

IMPERIAL EMBLEM
PERSIA

Shahanshah Aryameher

S U N OF P E R S I A

Iranian Freedom Fighters UNITE

Wednesday, July 25, 2007

پیام رضا پهلوی درمورد پشتیبانی از اعتصاب غذای هم میهنان کُرد و دعوت به همبستگی سایرمبارزان

پیام رضا پهلوی درمورد پشتیبانی از اعتصاب غذای هم میهنان کُرد و دعوت به همبستگی سایرمبارزان


دوشنبه اول امرداد ماه ۱۳۸۶

هم میهنان عزیزم،

موج هــای سرکــوب و کشتـار سیاســی و مزاحمت هـای مختلـــف "رژیـــم جمهــوری اسلامی" موجب شده است که عده ای از هموطنان کُرد برای نشان دادن اعتـراض عمومـــی و بحق مردم به اینهمه ظلم و تعدی مسئولان رژیم دست به یک اعتصاب غذای سه روزه بزنند.

این ظلــم و تعـدی و سرکوب مــداوم فقــط به مــردم کردستــان منحصــرنیست. هموطنــان ما در سراسرکشور و در تمام استانهــا، از بی قانونی هــا، تبعیــض ها، حق کشی ها، زندانی شدن ها و زجــرو شکنجه هایی که مسئــولان رژیم نسبت به آحــاد ملت روا میدارنـــد، به تنـــگ آمده و خواستار تغییر این وضع نابسامان و بی قانونی و زورگویی مطلق شده اند.

انتظار و امید دارم که هموطنــان مــا در سراسرکشــور بهر طریق ممکــن و بهر وسیلــه ای که در اختیار دارند همبستگی و اتحاد و همدردی خود را با مبارزان غیور کردستان و سایرمبارزان راه آزادی در سراسرکشور ابراز داشته و روزبروز یگانگی و اتحاد و همآهنگی خـود را وسیع تر و محکم ترسازنـــد تا سرانجام بتوانیـم با یک جنبش بـزرگ و فراگیــر ملی بــه اینهمه ظلم و بیـداد و بی قانونی خاتمه دهیم تــا ملت بـــزرگ ایران بتوانند در پناه قانــون در صلــح و صفا و آرامش و رفاه به زندگی خود ادامه دهند.

خداوند نگهدارایران باد
رضا پهلوی

No comments: