Alliance For democracy In Iran

Please have a look at my other weblog, Iran Democracy - http://irandemocray.blogspot.com/

IMPERIAL EMBLEM

IMPERIAL EMBLEM
PERSIA

Shahanshah Aryameher

S U N OF P E R S I A

Iranian Freedom Fighters UNITE

Tuesday, December 09, 2008

Put away all the animosities and come together

گذشتۀ تفرقه انگیز، خداحافظ
Image Hosted by ImageShack.us

درود بر دوران نوین آشتی و یگانگی
ما فصل جدیدی را در روند تلاشهای سیاسی کشورمان آغاز میکنیم
داریوش مجلسی
تقدیم به شاهزاده رضا پهلوی،
آقای عباس امیرانتظام
و دوستان گروه که مرا در این راه یاری دادند.


تاریخ تحولات سال های سلطنت پهلوی ها و بعد از آن، نشان دهنده مبارزات، جنگها، شکستها، پیروزیها و تضادهای فراوانی است که هر کدام از این وقایع از قهرمانان، رهبران و پرچمدارانی نیز برخوردار بوده و این شخصیتها بنوبه خود تعیین کننده خط و مرزهای مشخص سیاسی بوده اند که آثار آن هنوز بعد از سالها، تعیین کننده خط و مرزهای فکری و عقیدتی در صحنه سیاسی جامعه ما گردیده اند.
این شخصیت ها در بسیاری موارد در تضاد باهم و حتی در ضدیت با هم قرار گرفته اند ولی بهر صورت، وجود آنها، راه آنها، مبارزات و اعمالشان تاثیر بزرگی در مسیر سیاسی و اجتماعی که سرزمین و ملت ما پیموده بر جای گذارده است و این تاثیرگذاری در عین حال باعث ایجاد مرز و صفوفی در صحنه سیاسی ایران گردیده که بخاطر غیبت و نبود احزابی که مانند غرب، در جامعه نهادینه شده باشند باعث گردیده هر شخصیت دارای طرفدارانی با شیوه های فکری خود باشد.
من و دوستانم باین حقیقت واقفیم که نه خدمات، نه اشتباهات و نه اهمیت و تاثیرگذاری این شخصیتها بر روی جامعه یکسان بوده و نه جایگاه اجتماعیشان. ما باین حقیقت واقفیم که همه آنها کم و بیش مرتکب اشتباهات و در عین حال خدماتی شده اند که در صورت عدم ارتکاب و یا عدم وقوع آن، جامعه ما شاید دارای سمت و سوی دیگری میگردید.
ما اعتقاد راسخ داریم که یک یک این بزرگان، بسرنوشت مردم و کشور خود بیحد علاقمند بوده و به سرزمینشان عشق میورزیده اند و این در حقیقت نقطه و مخرج مشترک این قهرمانان جامعه ما میباشد و بهمین دلیل هم معتقدیم که تاریخ از همه آنها به نیکی یاد خواهد کرد و از آنجا که چندی پیش 14 مرداد (روز مشروطیت) را پشت سر گذاردیم، مشروطیت را نیز حلقه وصل دیگری بین این شخصیتها میدانیم با علم باین حقیقت که بعضی از آنها یا نتوانستند و یا بدلایلی نخواستند تمام اجزاء قانون مشروطه را در عمل پیاده کنند.
هدف ما این نیست که ترازو را برداشته و خدمات یکی و اشتباهات دیگری را در مقابل یکدیگر سنجیده و خدمات و اشتباهاتشان را نمره گذاری کنیم. تاثیرگذاری و خدمات یکی در مدرنیزه کردن و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی ایران غیر قابل انکار و مبارزات دیگری بهدف دسترسی بآزادیهای سیاسی را نیز نمیتوان نفی نمود.
دونفرشان در تبعید و یکنفرشان در زندان خانگی دارفانی را وداع گفتند و نفر دیگر بدست جلادان جمهوری اسلامی به بدترین وجه بقتل رسید.
جمع ما، خود نیز متشکل از افرادیست که هر یک هوادار یکی از این شخصیت ها بوده و بعضا برداشت خوبی از دیگر شخصیت های متعلق به گروه مقابل نداشتند. ولی ما فصل جدید و اقدام نوینی را در ادامه راه سیاسی خود آغاز نمودیم که متفقا – با وجود تمام اختلاف سلیقه های سیاسی که در بین ما وجود دارد – تصمیم گرفتیم دفتر گذشته را ببندیم و با گشودن دفتر جدیدی، بآنچه که باعث تفرقه بین بخشی از جامعه سیاسی ایران گردیده نقطه پایان بگذاریم و اقلا تا آنجائی که مربوط به من و دوستانم میگردد اعلام کنیم که همه این شخصیتها برای ما ارزنده و عزیزند و ما آنها را بسان قهرمانان سرزمین خودمان میپنداریم و یادشان را گرامی میداریم.
زمانیکه ما تصمیم باتخاذ و اعلام این فکر و فرهنگ سیاسی جدید گرفتیم خود را در عین حال آماده شنیدن ایرادها، انتقادات و حملاتی که نتیجه سالها کج اندیشی سیاسی است نمودیم، از جمله اینکه، چرا و چطور بخود اجازه میدهیم فلان شخصیت را در کنار دیگر شخصیت قرار دهیم و ظلم وارده باو را نادیده انگاریم، و یا اینکه با کدام جرات یک شخصیت با آن درجه از اقتدار را در کنار دیگر فردی قرار میدهیم که از لحاظ مقام و منزلت در حد پائین تری قرار دارد.
ولی همانطور که در آغاز متذکر شدم بهیچوجه قصد تجزیه و تحلیل خدمات، اشتباهات و مقام و منرلت آنها را نداریم و واقعا لزومی هم به بحث وگفتگو در باره علت و چرای این موضعگیری نوین خودمان نمیبینم زیرا باختصار ولی کافی در بالا دراینباره توضیح دادم.
برای من کوچکترین شک و تردیدی وجود ندارد که در آینده نزدیک، آنچه که ما امروز بعنوان یک فکر جدید ارائه میدهیم، در میان بخش عظیمی از مردم ایران یک اصل کاملا عادی، طبیعی و مورد قبول عامه خواهد بود.
همانقدر که انتقادها و حملات را بجان میخریم بگذار این افتخار را هم بنام خود ثبت کنیم که توانستیم – اقلا در بین خود – مرزهای متعلق بگذشته را از بین ببریم.
از نظر ما ستارخان، باقرخان، رضا شاه پهلوی، محمد رضا شاه پهلوی، دکتر محمد مصدق و دکتر شاپور بختیار شخصیت ها و قهرمانانی هستند که هر کدام بخشی از جامعه ایران را حول نام خود گرد آورده اند.
ما می توانستیم نامهای دیگری را هم باین اسامی اضافه کنیم، یفرم خان ارمنی، سردار اسعد بختیاری، آیت اله بهبهانی، احمد قوام، خلیل ملکی، دکتر صدیقی، داریوش و پروانه فروهر، قره العین، و.........ولی بهر حال درست یا غلط، ما بر این باوریم که این شخصیت های منتخب ما، هرکدام بیش از سایرین رهبری بخشی از جامعه را بعهده داشتند و هر کدام بنوعی و در حد خود در جامعه مطرح بودند. انتخاب ستارخان و باقرخان جنبه سمبلیک دارد و نشانه اعتقاد ما و همچنین اعتقاد و احترام این شخصیت ها بقهرمانان و مبارزین صف اول مشروطه خواهی میباشد.
ما در حقیقت «رضا پهلوی» را ادامه دهنده راه این شخصیت ها میدانیم و مواضع و آرمانهای او را ترکیبی از اعتقاد به تجددگرائی و اقتدار ایران و همچنین احترام وی و پایبند بودنش به آرمانهای آزادیخواهی و دموکراسی خواهی این پیشینیان کشورمان میدانیم.
اینکه آیا ایشان نیز معتقد به این فکر و فرهنگ جدید ماست و آیا نظر وی موافق و یا مخالف مواضعی استکه در بالا ارائه دادیم هرگز نه مورد سئوال ما از ایشان بوده و نه با ایشان در اینباره صحبت و مشورتی نموده ایم.
من و دوستانم بابتکار خود، زمان را مناسب ارائه چنین طرز فکر و جامعه را آماده قبول چنین انتخابی تشخیص دادیم.
حالا اگر کسانی این انتخاب ما را خدشه دار نمودن مرزها و پایمال نمودن اصول و مبادی تشخیص دادند و مارا سزاوار حملات و انتقادات خود شناختند، چنین بادا.
ما خود معتقدیم که بخش بزرگی از زنان و مردان کشورمان از این مرزبندیها و جدل های بیهوده سیاسی بعذاب آمده اند و این موضع نوین مارا تحسین خواهند نمود.
ما مبارزه ای را که ستارخان و باقرخان رهبری نمودند ارج میگذاریم و درود و احترام خود را نثار روان قهرمانان جامعه مان، رضاشاه، محمدرضاشاه، محمد مصدق و شاپور بختیار می نمائیم.
روانشان شاد، راهشان پیروز.
ایران هرگز نخواهد مرد

No comments: