Alliance For democracy In Iran

Please have a look at my other weblog, Iran Democracy - http://irandemocray.blogspot.com/

IMPERIAL EMBLEM

IMPERIAL EMBLEM
PERSIA

Shahanshah Aryameher

S U N OF P E R S I A

Iranian Freedom Fighters UNITE

Thursday, October 02, 2008

Mehregan celeberations,

جشن مهرگان
جشن مهرگان، جشن پیمان و دوستی، جشن روشنایی و مهر در جان و روان هستی بر همه هم میهنان و مهرافرینان خجسته باد.
پس از جشن نوروز و زادروز اشوزرتشت در این روزها، جشن مهرگان از بزرگترین جشنهای ایرانیان باستان است.
درباره این جشن سخن فراوان و متفاوت است. در روزگاران پیشین هر سال را به دو فصل تابستان بزرگ و زمستان بزرگ بخش می کردند که تابستان بزرگ از فروردین تا پایان مهر و زمستان بزرگ از ابان تا اغاز فروردین به درازا می انجامید.
برخی جشن نوروز را سر اغاز تابستان بزرگ و جشن مهرگان را اغاز زمستان بزرگ می دانند.. برخی این جشن را به ایزد مهر که از ان در اوستا به عنوان بزرگترین ایزد اریایی های پیش از اشوزرتشت یاد شده، نسبت می دهند.اما درست ترین و بهترین انگیزه برپایی این جشن که تا کنون بدست امده و امروزه بر اساس ان مهرگان برگزار می شود اشاره به پیروزی فریدون بر ضحاک ماردوش دارد.
حال چکیده ای از این داستان را برای شما بازگو می کنم:پس از شهریاری جمشید شاه، ضحاک بر ایران زمین دست درازی نمود و خود را شاه ایران نامید. در زمان پادشاهی ضحاک اهریمن او را فریب داده و بر شانه اش بوسه زده تا دو مار بر شانه هایش بروید. خوراک این مارها مغز انسان بود. پس بدستور شاه روزانه یک نفر سربریده می شود. روزی شاه خواب هولناکی می بیند که تعبیرش اینگونه است: جوانی در اینده بپا خواهد خواست که تو را(ضحاک) در کوه دماوند به بند خواهد کشید. پس ضحاک دستور داد همه کودکان را سر بریدند. اما فریدون توسط مادر جان سالم به در برده و بوسیله گاوی شیر داده می شود تا ببالید و با کمک کاوه اهنگر بر ضد ضحاک شورید و وی را در کوه دماوند به بند کشید.(در داستانها امده که در اینده ضحاک از بند گسسته و دوباره به قدرت می رسد.)نکته ی مهمچگونه است که در سالنمای(تقویم) کشور ما عزاداری ها و جشنهای(اعیاد) اسلام گرامی شمرده شده و تعطیل رسمی می باشد اما هنوز 99% مردم کشور ما از جشنهای خود اگاه نمی باشند؟
به هر روی جشن مهرگان را شادباش مي گويم و اميد دارم كه همه ايرانيان میهن خواه روزي را ببينند كه در همه روزشمارها شادروزهاي پارسي نقش بسته باشد

No comments: