Alliance For democracy In Iran

Please have a look at my other weblog, Iran Democracy - http://irandemocray.blogspot.com/

IMPERIAL EMBLEM

IMPERIAL EMBLEM
PERSIA

Shahanshah Aryameher

S U N OF P E R S I A

Iranian Freedom Fighters UNITE

Wednesday, May 28, 2008

Laws Governing the Participation and Women's Human Rights in Iran

حمید حمیدی حقوق مدنی و سیاسی

قوانین ناظر برمشارکت و حقوق زنان در ایران - قسمت اول

پیشکش به: "روناک صفازاده "و "هانا عبدی" از فعالان جنبش زنان و از اعضای کمپین یک میلیون امضاء حمید حمیدی- خرداد-1387

درتعدادزیادی از کشورها، از جمله میهن ما، روابط قدرت که زندگي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي را تشکیل مي دهد، زنان را از مشارکت کامل در تمام عرصه هاي زندگي، چه درحوزه خصوصی(خانوادگی) و چه در حوزه عمومی (جامعه)، باز مي دارد. تلاش زنان براي به چالش کشيدن وضع موجود، بيشترين فرصت دستيابي به مشارکت و حضور در قدرت را در سال هاي اخير درتعدادی از کشورها برای زنان فراهم نموده است.با تمامی تلاشهای انجام شده، هنوز زنان 1- در کليهء حوزه هاي تصميم گيري مثل مذهب، رسانه، فرهنگ و قانون، از نمايندگي اندکي برخوردار اند - , براي مشارکت کامل وتحقق مطالبات خویش با موانع جدي در ساختار ها و نهادهاي حاکم برحوزه خصوصی(خانواده) و حوزه عمومی(اجتماع و قوانین) ، مواجه مي باشند.

چرا پرداختن به مسائل زنان یک ضرورت پر اهمیت است؟ :

با پذیرش اینکه زنان در طول تاریخ مورد ستم قرار گرفته و حقوق انسانی آنان مورد بی توجهی قرار گرفته و با توجه به شرایط زنان در جامعه ایران و فرهنگ زن ستیز آن، اهمیت پرداختن به موضوع زنان بیشترآشکار می گردد

برای بررسی و طرح ضرورت و چرایی پرداختن به مسئله زنان، از دو منظر، می توان به آن توجه کرد:

http://www.change4equality.net/spip.php?article2084

http://www.change4equality.net

http://www.change4equality.net/english

No comments: