Alliance For democracy In Iran

Please have a look at my other weblog, Iran Democracy - http://irandemocray.blogspot.com/

IMPERIAL EMBLEM

IMPERIAL EMBLEM
PERSIA

Shahanshah Aryameher

S U N OF P E R S I A

Iranian Freedom Fighters UNITE

Monday, December 17, 2007

Inflation and the causes of...by an Idiot_ YOU PAYS YA PEANUT- YA GETS YA MONKEY!

رئيس جمهور تصريح كرد :
يكسري هزينه هاي جنبي مانند بيمه ها نيز اضافه شد و برخي كشورهاي غربي يك بازي را با اضافه كردن هزينه بيمه و فاينانس شروع كردند كه به طور واقعي تاثير چنداني ندارد اما به لحاظ رواني اثر خود را دارد.

احمدي نژاد با بيان اينكه يكسري عوامل داخلي نيز بر تورم تاثير گذار بود گفت: افزايش شديد نقدينگي يكي از آن است كه بخشي از آن از هزينه هاي دولت به وجود آمد ، آن بخشي از درآمد نفت كه دولت به بانك مركزي مي دهد ، ريال دريافت و وارد بازار مي كند.

وي اضافه كرد: بخش ديگر خلق پولي است كه توسط نهادهاي پولي و مالي انجام مي شود مثل بانكها و موسسات مالي و اعتباري، در سال گذشته 13 و 6 دهم درصد تورم داشتيم، يك سوم آن ناشي از نقد كردن ارز به ريال از طرف دولت بود و حدود 4 و نيم درصد به خاطر اين فعاليت دولت بود اما 9 درصد بقيه ناشي از فعاليتهاي موسسات مالي و اعتباري و پولي كشور از جمله بانكها بود.

رئيس جمهور يادآور شد: بر اين اساس پارسال تصميم گرفتيم دولت سهم خود را كاهش دهد و موسسات مالي و اعتباري هم كاهش بدهند، منابعي را كه افزايش تورم را كنترل كنند و آن را به سمت توليد و سرمايه گذاري سوق دهند و اجازه ندهند منابع خارج از محل خودش مصرف شود و يا خلق پولي كه مي كنند با دارائي ها و ضوابطشان متناسب باشد.
احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه دولت كار خودش را انجام داد گفت: در بودجه سال 86 مصرف ارز را كاهش داديم در سقفي كه بانك مركزي بتواند از ما دريافت كند، ريال تحويل دهد و نقدينگي را ايجاد نكند در مقابل ارزي كه براي واردات مي فروشد.
رئيس جمهوري افزود: اما متاسفانه در بخشهاي پولي و مالي آن كاري كه بايد انجام مي شد، نشد و اتفاق ديگري افتاد، دو گروه خلق پول كردند و بانكهاي دولتي با استفاده از فرصت تغيير رئيس بانك مركزي و تضعيف نهاد نظارتي، چك پولهاي وسيعي چاپ كردند و همه منابع به سمت بازرگاني و خدمات رفت كه سهم بازرگاني از خدمات بيشتر شد.
رييس جمهور در ادامه اين مصاحبه تلويزيوني گفت : چك پول هاي زيادي بر خلاف قانون چاپ شد در حالي كه بر اساس قانون ، بانك ها فقط مي توانند 40 درصد دارايي هاي نقدي و جاري خود را در قالب چك پول چاپ كنند كه در برخي بانك ها اين ميزان به 200 درصد رسيد .
اقاي احمدي نژاد افزود : در شش ماه نخست بانك ها مي توانستند 24 هزار ميليارد تومان قدرت خريد با چك پول ايجادكنند اما در عمل 120 هزار ميليارد تومان شد در حالي كه كل معاملات 270 هزار ميليارد تومان است و اين به اين معنا است كه حدود 70 درصد قدرت خريد توليد شده بر خلاف قانون اجرا شده است.
وي با بيان اينكه اين موضوع را از مدتها قبل پي برده بودم گفت:‌ زماني كه موضوع را با اقاي مظاهري مطرح كردم ابتدا وي ان را رد كرد اما با بررسي بيشتر متوجه شد كه اين اتفاق افتاده است.
رئيس جمهور گفت :‌ كل اسكناس و مسكوكات ما 6900 ميليارد تومان است اما رسوب چك پولي كه پايان مهر ماه گرفتيم 12 هزار و 300 ميليون تومان در بازار بود كه به نوعي اين اقدام خيانت محسوب مي شود .
احمدي نژاد افزود : با اين اتفاق بانكهاي دولتي پولهايي خلق كردند كه به سپرده و منابع تبديل شد و بيش از 48 درصد منابع به سمت بازرگاني و خدمات رفت كه اين موضوع نقدينگي سنگيني را در بازار ما تحميل كرد .
رئيس جمهور با اشاره به اين كه برخي بنگاه هاي غير رسمي موسسات پولي و اعتباري نيز مشكلاتي ايجاد كردند گفت : اين بنگاه ها مجوزي از بانك مركزي نداشتند و براي مثال يكي از اين موسسات با سرمايه 50 ميليون تومان ، 3 هزار ميليارد تومان مانده تسهيلاتش است كه براساس قانون فقط 12 برابر كل سرمايه مي توانست وام دهد .
احمدي نژاد در ادامه اين مصاحبه كه به طور زنده از شبكه اول سيما پخش مي شد گفت:‌ يكي ديگر از اين شركتها با سرمايه 32 ميليون توماني 650 ميليون تومان وام داد كه بانك مركزي زماني كه متوجه اين موضوع شد به انها اخطار داد و هم اكنون در حال رفع اين مشكل هستند . رئيس جمهور برخي قوانين و مقررات خارج از اراده و تصميم دولت را علت ديگري براي افزايش نرخ تورم دانست .
آقاي احمدي نژاد درخواست افزايش 25 درصدي ماليات براي سال قبل و افزايش آن در مجلس شوراي اسلامي به 45 درصد را يكي از اين قوانين اعلام كرد و افزود : البته ما مطمئن بوديم كه اين مساله محقق نخواهد شد ، اما در مقابل افزايش برخي حقوق ها و دستمزد ها و فروش شركت ها را تعريف كرده بوديم .
رئيس جمهور اضافه كرد : فروش شركت ها به ارزش 1500 ميليارد تومان براي سال قبل و 3000 ميليارد تومان براي امسال پيش بيني شده بود اما بايد زير ساخت هاي اقتصادي و زير بناها آماده اين كار شود .
Iran President Blames Rising Inflation On Critics, Global Economy : Dow Jones Newswires AFP

TEHRAN -- Iranian President Mahmoud Ahmadinejad Sunday blamed his political rivals and the global economy for stoking inflation in Iran, amid increasing domestic criticism of his economic policies. In a prime-time interview with state television, Ahmadinejad defended the government's economic record against accusations that his expansionary policies were directly responsible for the surge in prices in recent months. Ahmadinejad denounced his critics for "carrying out an organised psychological war against the government, which makes the prices rise." He complained that rival political factions were "constantly sniping" against the government's economic policy, fuelling expectations of future inflation. It was the conservative president's latest assault against his reformist and moderate political opponents, whom he had previously accused of being traitors for pressuring the government in the nuclear crisis with the West. Inflation - which reached 19.1% in the month to end-November - has become a major political issue in Iran ahead of crucial March 14 legislative elections. Ahmadinejad's critics have accused him of fuelling inflation by injecting huge amounts of cash into the economy to fund local infrastructure projects promised on provincial trips and loans for the poor. But while acknowledging the existence of inflation in Iran, Ahmadinejad made no mention of his provincial promises and also said the increase in crude oil prices and the fall in the dollar were responsible. "Over the last 18 months, the rise in oil prices has increased national revenues but in the same period world prices have increased. And our economy is greatly dependent on imports," he said in the interview. Ahmadinejad said the price of goods imported into Iran had risen by 16% and noted that money supply growth had reached high levels of around 40%. "Also the external value of the dollar has fallen while within the country the value of the dollar is maintained artificially," he added. The two-hour television interview, given just hours before Ahmadinejad left for Saudi Arabia to attend the hajj pilgrimage, appeared aimed at showing the president's concern for the inflation problems in Iran. Ahmadinejad was elected in 2005 on a platform of making the poor feel the benefits of Iran's massive oil wealth and made implementation of economic " justice" the main government slogan. But the inflation has hit the poor hardest, and it remains to be seen whether his televised intervention will end the accusations against the government. "The daily rises in prices are making all the disinherited howl," conservative lawmaker Ahmad Nateq Nouri said on Sunday. "The figures announced by the central bank do not correspond to the truth." Prominent moderates such as reformist ex-president Mohammad Khatami have publicly lambasted Ahmadinejad for his handling of the economy in recent weeks.

No comments: